En undersøkelse av miljøtilstanden i småbåthavner fra 2011 viser at til dels høye konsentrasjon av tungmetaller og organiske miljøgifter er et problem mange steder ved kysten i Norge, både i grunnen på land og i sjøbunnen utenfor. Den viktigste kilden til forurensing ser ut til å være spyling og vedlikehold av båtskrog. Dessverre finnes det bare ordene " bør" og " tips" og  " oppfordring"for å unngå at miljøgifter havner på sjøen. Selv helt opp på nivå av Miljødirektoratet .Merkelig nok.
miljoe
Alt bunnstoff som spyles av båter i småbåthavna i Vågen ser ut til å gå rett i sjøen, men det er slettes ikke den eneste spyleplassen der det er slik.
miljoe 34s
Her er løsningen som eer tatt i bruk i flere småbåthavner. Oppsamling av faste partikler og avspylt bunnstoff/ vann.
miljoe 3
Ved undersøkelser av sjøbunnen utenfor 140 eksisterende og tidligere verft i Norge har man funnet sterkt forurenset havbunn av miljøgifter. Bildet er fra Vågen i Kristiansund for en tid siden. Om det er oppsamling pr. dags dato, er ikke kjent. Sjøbunnen utenfor er sterkt påvirket av all slags giftige kjemikalier.Også fra det tidligere gassverket finnes store mengder steinkulltjære i sedimentene .
miljoe 34