Det foregår arkeologiske sjekkinger av grunnen mellom Dalen Båtbyggeri og Smedvågen i Averøy. Dette i forbindese med diverse planer for endel utbygging av industri o.l. Området er fra gammel tid kjent som mye beferdet og et senter. Det er  kulturavdelingen i Fylkeshusa i Molde som står bak.
arkeol

Her graves ved Klubbveien rett opp for Industriomådet. De som holder på sier de vil prøve å finne kulturlag som kokegroper og annet. Hvis man kommer over områder som er spesielt interessant m.h. t. gjenstander, vil NTNU i Trondheim varsles for eventuell utgraving. Det er funnet flint her, noe som ikke er naturlig å finne på Bremsnes. ( BN)

ark sm

Området kan være rikt på kulturhistorie i jorden. Eksempelsvis er her foto av en bronsjealdergravhaug her i Smedvågen fotografert i 1930-40 årene. Denne er trolig fjernet grunnet bruk  fir stein. På Farstad tok de stein fra en slik stor gravhaug da de trengte stein til tomt til nytt S-lag der i 1949( flytting av Loennechen gården fra Kr.sund)  ( Foto: Nordmøre Museum/ Olaf Yderstad)