lyn

Den kraftige røyken i nord retning Smøla i dag er fra Jøstølen/Jøa, der det utføres brenning av kystlynghei i Sør-Smøla Landskapsvernområde. Tiltaket er et skjøtselstiltak som er finansiert av fylket for å ta vare på landskapet og naturen, og utføres av Statens Naturoppsyn. ( Foto; Roger Naas / BN)