Saken med steinfylling og regulering av sjøområdet i Brunsvika fortsetter. Som kjent er reguleringsforslaget lagt ut til høring i kommunale instanser. Siste ord er ikke sagt må man regne med. Utbygger og naboer har skrevet leserinnlegg.
2009 bukt
Her er utbyggers leserinnlegg i       Tidens Krav nettavis     og under er de berørte naboers tilsvar til innlegget:

Skal allmennhetens interesser ofres for at enkeltutbygger skal få viljen sin i Brunsvika?  

Av Bente Elisabeth Rolland, Jan Erik Rolland og Thomas Chr. Thomassen, naboer  

Vidar Solli, leder av Kristiansunds største utbyggingsselskap, ønsker å bygge en bolig til privat bruk på et ulovlig utfylt areal i Brunsvika. Han stiller spørsmål ved om det er naboer eller grunneiere som bestemmer i Brunsvika – vi håper det verken er det ene eller det andre.  

   2003 bukta sand

Solli ønsker å "nyansere" den betente saken, men gjør det motsatte. Han tillegger de berørte partene planer og meninger, uten at det er grunnlag for det.  

  I tillegg skriver Vidar Solli at han har vært i kontakt med naboer, men han har ennå ikke hilst på oss. Vårt mål er imidlertid heller ikke sammenfallende med Sollis mål, og vi antar derfor at vi uansett ikke kommer til å bli enig i denne saken. Forslaget om felles vei er heller ikke ønsket av nabo, og resultatet av en vedtakelse av planen vil bli å gi hjemmel til ekspropriasjon av naboens areal – som for øvrig er betydelig mer enn 10 kvadratmeter.  

   Dersom Solli har lest våre innsigelser både til de tidligere dispensasjonssøknadene og til selve reguleringsplanforslaget, burde han forstått at vårt ønske er å ivareta området og sikre det til allmennhetens bruk og frie benyttelse.  

   Fylkesmannen har en rekke ganger stoppet ulike forsøk på å lovliggjøre den ulovlige fyllingen, senest i 2019. Ett av innspillene fra Fylkesmannen var den gang at kommunen måtte vurdere søknaden som om den ulovlige fyllingen ikke lå der. Det er viktig at både Solli og Kristiansund kommunes folkevalgte tar inn over seg at alternativet til bolig på den ulovlige fyllingen er tilbakeføring av arealet til sin opprinnelige form. Alternativet til en privatbolig i strandsonen i Brunsvika er svaberg, fiske- og badeplasser – ikke naust eller urene fyllmasser.  

   Det fremstår dermed som total skivebom når Solli hevder at vurderingen skal bygge på hvem av partene som "får bygge sitt". Det er selvsagt forståelig at Solli forsøker å få saken til å handle om private interesser opp mot andre private interesser. Men det er ikke dette saken handler om. Spørsmålet er om kommunens folkevalgte politikere er villige til å ofre allmennhetens tungtveiende interesser for å imøtekomme Sollis ønske om en kremtomt i sentrale deler av Kristiansund.    

   For å sikre en best mulig behandling av saken – og respektere de demokratiske prosessene, ber vi derfor Solli om å både forholde seg til fakta når han uttaler seg i offentlighet, og ikke minst følge de demokratiske spillereglene i den videre dialogen med kommunens administrasjon og politikere.  

 
 
 
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her