eff_lite_2.jpg


Vestbase og FG Eiendom samarbeider om arealutvikling til næringsformål

 

 

FG Eiendom AS (FG) og Vestbase AS / Vikan Næringspark Invest AS (Vestbase) er nå klar for igangkjøring av et storstilt arealutviklingsprosjekt som vil gi ca 100.000 m2 nytt næringsareal, noe som igjen vil gi grunnlag for nye etableringer på Løkkemyra(50 000 m²) og nye arealer for videre utvikling av Vestbase(50 000 m²)

Gjennom et tomteutviklingsprosjekt i regi av FG på ”Morch-tomta” øst på Løkkemyraområdet genereres et massevolum på ca 1.000.000 m3 utsprengt masse.

 

Dette samarbeidsprosjektet mellom FG og Vestbase har vært krevende, både teknisk, formelt og økonomisk, men de siste forutsetningene er nå avklart og prosjektet kan startes opp med et første.

 

Partene har inngått  kontrakt med AF Nærum/Betten for gjennomføring av prosjektet. Kontrakten inkluderer sprengingsarbeider, utkjøring av masse og planering av tomtearealet på ”Morch-tomta”, samt mudringsarbeid, mottak av masse og planering av arealet i Vikanbukta på Vestbase. Hele operasjonen er beregnet å ta ca 16 mnd fra oppstart, og man påregner å være ferdig sommeren 2010.

 

Dette tomteutviklingsarbeidet vil være første fase i en videre utvikling av disse arealene til næringsformål. FG planlegger en storstilt utbygging av et bransjesenter på ca 15.000 m2 på ”Morch-tomta”, mens Vestbase vil tilrettelegge det nye arealet for videre ekspansjon inn mot eksisterende og nye kunder på basen. Kostnadsmessig vil denne første tomteutviklingsfasen komme på ca kr 100 mill. Senere utbygginger av infrastruktur, bygg og anlegg vil beløpe seg til nye kr 2-300 mill.

eff_bilde.jpg

 Planene om utfylling av deler av bukta i Vikan.


I arbeidet med realisering av dette felles utviklingsprosjektet har vi hatt en konstruktiv og god dialog med offentlige og kommunale myndigheter, Avinor (SAS/CHC), Statens Veivesen, grunneiere og andre parter.

Gjennomføringen av prosjektet vil ha mange utfordringer, både på respektive byggeplasser og knyttet til transporten av masse mellom de to utviklingsområdene. AF Nærum/Betten har allerede kommet langt i sine planer for gjennomføring av massetransporten og hensynet til omgivelser er søkt ivaretatt så langt dette har vært praktisk mulig. Transporten vil blant annet følge en nyetablert trase/vei fra ”Morch-tomta” og det  å planlegges videre å få godkjent å etablere en bro over Nordmørsveien og ned til Vestbase via Omagt.

eff_post.jpg

  Det planlagte handelsenteret mellom Postterminalen og innkjøingen til flyplassen (Foto: FG Eiendom)

 

FG og Vestbase er glad for at dette utviklingsprosjektet nå er realiserbart og kan skape grunnlag for ytterligere vekst og næringsutvikling både innen handel og for aktører på Vestbase.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her